Trang nhất » Tin Tức » Tin tức- Sự kiện » Tin tổng hợp

Kế hoạch chuyên môn

Thứ sáu - 18/01/2013 14:17
Kế hoạch chuyên môn

Kế hoạch chuyên môn

Kế hoạch hoạt động chuyên môn 2012 - 2013
 TRƯỜNG T H VĂN SƠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8-9
DỰ THẢO  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
1.     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8+9
-         Thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học theo PPCT và thời khóa biểu-
 -    Hoàn thành tổ chức các đại hội , hội nghi đầu năm.
-         Hoàn thành các báo cáo đầu năm: Danh sách học sinh, giáo viên, báo cáo EMISP.
-         Triển khai thực hiện dạy học môn thủ công theo hướng dẫn của SGD( khối 4 đã chuyển nội dung trồng rau, hoa về theo thời vụ trồng rau, trồng hoa.
-          Xây dựng và tổ chức thực hiện giúp đỡ học sinh yếu.
-         Dự giờ thăm lớp 6 tiết: đ/c Vi 17 điểm; đ/c Hường 18 điểm; đ/c Hồng 18 điểm; đ/c Lục 17 điểm; đ/c Thúy 17,5 điểm; đ/c Vân Anh 18 điểm.
-         Tổ chức HĐNGLL chủ đề vui trung thu thành công tạo không khí vui vẻ cho học sinh.
-         Tổ chức kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi khối 4-5.
-         Học sinh tham gia giải toán qua mạng vòng 2: 1 A; 8 em; 2A 4 em, 2B 2 em; 3A 11 em; 3B 1em; 4A 11 em. 4B 2em; 5B 2 em; 5A23 em.
-         Công tác phổ câp: Hoàn thành vào số đăng bộ và rà soát độ tuổi đang học tiểu học.
-         Công tác thư viện thiết bị: bàn giao thiết bị về tận lớp GVCN bảo quản và sử dụng; cung ứng đầy đủ kịp thời SGK tới HS và GV.
-         Kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
        Tồn tại: - công tác thăm lớp dự giờ còn ít.
2.     KẾ HOẠCH THÁNG 10
   Chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội: 10/10/2010
      
     - Dạy học  đúng, nghiêm túc chương trình theo quy định .
     - Tăng cường kiểm tra chuyên môn như:  Dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc dạy và học      của HS và GV.
     - Tiến hành đăng ký đề tài SKKN. Nộp về PGD ngày 2/10/2010
     - Tăng cường phát hiện và bồi dưỡng HSG các môn, phụ đạo HS yếu.
     - Chấm “ Vở sach chữ đẹp “lần  tháng 10.
     - Thanh tra chuyên môn giáo viên.
     - Tổ chức nghiêm túc KTĐK lần 1
     - Tổ chức học sinh tham gia  giải Toán trên internet .
     - Tổ chức HĐNGLL theo chủ đề.
    - Đẩy mạnh công tác thực tập thao giảng. Áp dụng kỉ thuật dạy học mới tạo tiết học nhẹ nhàng hiệu quả.
    - Bồi dưỡng chuyên môn GV, 2 đ/c  Thanh, Hải Oanh tham gia chọn đội tuyển thao giảng GVDG Tỉnh
   -  Tăng cường sử dụng TBĐD có hiệu quả.
   - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
   - Rà soát số liệu phổ cập, cập nhật các hồ sơ liên quan phổ cập.
   - Hình thành đội tuyển học sinh “nói lời hay viết  chữ đẹp”
                     Văn Sơn, ngày         tháng      năm
          P.Hiệu trưởng TRƯỜNG T H VĂN SƠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8-9
DỰ THẢO  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
1.     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8+9
-         Thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học theo PPCT và thời khóa biểu-
 -    Hoàn thành tổ chức các đại hội , hội nghi đầu năm.
-         Hoàn thành các báo cáo đầu năm: Danh sách học sinh, giáo viên, báo cáo EMISP.
-         Triển khai thực hiện dạy học môn thủ công theo hướng dẫn của SGD( khối 4 đã chuyển nội dung trồng rau, hoa về theo thời vụ trồng rau, trồng hoa.
-          Xây dựng và tổ chức thực hiện giúp đỡ học sinh yếu.
-         Dự giờ thăm lớp 6 tiết: đ/c Vi 17 điểm; đ/c Hường 18 điểm; đ/c Hồng 18 điểm; đ/c Lục 17 điểm; đ/c Thúy 17,5 điểm; đ/c Vân Anh 18 điểm.
-         Tổ chức HĐNGLL chủ đề vui trung thu thành công tạo không khí vui vẻ cho học sinh.
-         Tổ chức kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi khối 4-5.
-         Học sinh tham gia giải toán qua mạng vòng 2: 1 A; 8 em; 2A 4 em, 2B 2 em; 3A 11 em; 3B 1em; 4A 11 em. 4B 2em; 5B 2 em; 5A23 em.
-         Công tác phổ câp: Hoàn thành vào số đăng bộ và rà soát độ tuổi đang học tiểu học.
-         Công tác thư viện thiết bị: bàn giao thiết bị về tận lớp GVCN bảo quản và sử dụng; cung ứng đầy đủ kịp thời SGK tới HS và GV.
-         Kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
        Tồn tại: - công tác thăm lớp dự giờ còn ít.
2.     KẾ HOẠCH THÁNG 10
   Chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội: 10/10/2010
      
     - Dạy học  đúng, nghiêm túc chương trình theo quy định .
     - Tăng cường kiểm tra chuyên môn như:  Dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc dạy và học      của HS và GV.
     - Tiến hành đăng ký đề tài SKKN. Nộp về PGD ngày 2/10/2010
     - Tăng cường phát hiện và bồi dưỡng HSG các môn, phụ đạo HS yếu.
     - Chấm “ Vở sach chữ đẹp “lần  tháng 10.
     - Thanh tra chuyên môn giáo viên.
     - Tổ chức nghiêm túc KTĐK lần 1
     - Tổ chức học sinh tham gia  giải Toán trên internet .
     - Tổ chức HĐNGLL theo chủ đề.
    - Đẩy mạnh công tác thực tập thao giảng. Áp dụng kỉ thuật dạy học mới tạo tiết học nhẹ nhàng hiệu quả.
    - Bồi dưỡng chuyên môn GV, 2 đ/c  Thanh, Hải Oanh tham gia chọn đội tuyển thao giảng GVDG Tỉnh
   -  Tăng cường sử dụng TBĐD có hiệu quả.
   - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
   - Rà soát số liệu phổ cập, cập nhật các hồ sơ liên quan phổ cập.
   - Hình thành đội tuyển học sinh “nói lời hay viết  chữ đẹp”
                     Văn Sơn, ngày         tháng      năm
          P.Hiệu trưởng TRƯỜNG T H VĂN SƠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8-9
DỰ THẢO  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
1.     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8+9
-         Thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học theo PPCT và thời khóa biểu-
 -    Hoàn thành tổ chức các đại hội , hội nghi đầu năm.
-         Hoàn thành các báo cáo đầu năm: Danh sách học sinh, giáo viên, báo cáo EMISP.
-         Triển khai thực hiện dạy học môn thủ công theo hướng dẫn của SGD( khối 4 đã chuyển nội dung trồng rau, hoa về theo thời vụ trồng rau, trồng hoa.
-          Xây dựng và tổ chức thực hiện giúp đỡ học sinh yếu.
-         Dự giờ thăm lớp 6 tiết: đ/c Vi 17 điểm; đ/c Hường 18 điểm; đ/c Hồng 18 điểm; đ/c Lục 17 điểm; đ/c Thúy 17,5 điểm; đ/c Vân Anh 18 điểm.
-         Tổ chức HĐNGLL chủ đề vui trung thu thành công tạo không khí vui vẻ cho học sinh.
-         Tổ chức kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi khối 4-5.
-         Học sinh tham gia giải toán qua mạng vòng 2: 1 A; 8 em; 2A 4 em, 2B 2 em; 3A 11 em; 3B 1em; 4A 11 em. 4B 2em; 5B 2 em; 5A23 em.
-         Công tác phổ câp: Hoàn thành vào số đăng bộ và rà soát độ tuổi đang học tiểu học.
-         Công tác thư viện thiết bị: bàn giao thiết bị về tận lớp GVCN bảo quản và sử dụng; cung ứng đầy đủ kịp thời SGK tới HS và GV.
-         Kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
        Tồn tại: - công tác thăm lớp dự giờ còn ít.
2.     KẾ HOẠCH THÁNG 10
   Chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội: 10/10/2010
      
     - Dạy học  đúng, nghiêm túc chương trình theo quy định .
     - Tăng cường kiểm tra chuyên môn như:  Dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc dạy và học      của HS và GV.
     - Tiến hành đăng ký đề tài SKKN. Nộp về PGD ngày 2/10/2010
     - Tăng cường phát hiện và bồi dưỡng HSG các môn, phụ đạo HS yếu.
     - Chấm “ Vở sach chữ đẹp “lần  tháng 10.
     - Thanh tra chuyên môn giáo viên.
     - Tổ chức nghiêm túc KTĐK lần 1
     - Tổ chức học sinh tham gia  giải Toán trên internet .
     - Tổ chức HĐNGLL theo chủ đề.
    - Đẩy mạnh công tác thực tập thao giảng. Áp dụng kỉ thuật dạy học mới tạo tiết học nhẹ nhàng hiệu quả.
    - Bồi dưỡng chuyên môn GV, 2 đ/c  Thanh, Hải Oanh tham gia chọn đội tuyển thao giảng GVDG Tỉnh
   -  Tăng cường sử dụng TBĐD có hiệu quả.
   - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
   - Rà soát số liệu phổ cập, cập nhật các hồ sơ liên quan phổ cập.
   - Hình thành đội tuyển học sinh “nói lời hay viết  chữ đẹp”
                     Văn Sơn, ngày         tháng      năm
          P.Hiệu trưởng TRƯỜNG T H VĂN SƠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8-9
DỰ THẢO  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
1.     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8+9
-         Thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học theo PPCT và thời khóa biểu-
 -    Hoàn thành tổ chức các đại hội , hội nghi đầu năm.
-         Hoàn thành các báo cáo đầu năm: Danh sách học sinh, giáo viên, báo cáo EMISP.
-         Triển khai thực hiện dạy học môn thủ công theo hướng dẫn của SGD( khối 4 đã chuyển nội dung trồng rau, hoa về theo thời vụ trồng rau, trồng hoa.
-          Xây dựng và tổ chức thực hiện giúp đỡ học sinh yếu.
-         Dự giờ thăm lớp 6 tiết: đ/c Vi 17 điểm; đ/c Hường 18 điểm; đ/c Hồng 18 điểm; đ/c Lục 17 điểm; đ/c Thúy 17,5 điểm; đ/c Vân Anh 18 điểm.
-         Tổ chức HĐNGLL chủ đề vui trung thu thành công tạo không khí vui vẻ cho học sinh.
-         Tổ chức kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi khối 4-5.
-         Học sinh tham gia giải toán qua mạng vòng 2: 1 A; 8 em; 2A 4 em, 2B 2 em; 3A 11 em; 3B 1em; 4A 11 em. 4B 2em; 5B 2 em; 5A23 em.
-         Công tác phổ câp: Hoàn thành vào số đăng bộ và rà soát độ tuổi đang học tiểu học.
-         Công tác thư viện thiết bị: bàn giao thiết bị về tận lớp GVCN bảo quản và sử dụng; cung ứng đầy đủ kịp thời SGK tới HS và GV.
-         Kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
        Tồn tại: - công tác thăm lớp dự giờ còn ít.
2.     KẾ HOẠCH THÁNG 10
   Chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội: 10/10/2010
      
     - Dạy học  đúng, nghiêm túc chương trình theo quy định .
     - Tăng cường kiểm tra chuyên môn như:  Dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc dạy và học      của HS và GV.
     - Tiến hành đăng ký đề tài SKKN. Nộp về PGD ngày 2/10/2010
     - Tăng cường phát hiện và bồi dưỡng HSG các môn, phụ đạo HS yếu.
     - Chấm “ Vở sach chữ đẹp “lần  tháng 10.
     - Thanh tra chuyên môn giáo viên.
     - Tổ chức nghiêm túc KTĐK lần 1
     - Tổ chức học sinh tham gia  giải Toán trên internet .
     - Tổ chức HĐNGLL theo chủ đề.
    - Đẩy mạnh công tác thực tập thao giảng. Áp dụng kỉ thuật dạy học mới tạo tiết học nhẹ nhàng hiệu quả.
    - Bồi dưỡng chuyên môn GV, 2 đ/c  Thanh, Hải Oanh tham gia chọn đội tuyển thao giảng GVDG Tỉnh
   -  Tăng cường sử dụng TBĐD có hiệu quả.
   - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
   - Rà soát số liệu phổ cập, cập nhật các hồ sơ liên quan phổ cập.
   - Hình thành đội tuyển học sinh “nói lời hay viết  chữ đẹp”
                     Văn Sơn, ngày         tháng      năm
          P.Hiệu trưởng TRƯỜNG T H VĂN SƠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8-9
DỰ THẢO  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
1.     ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8+9
-         Thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học theo PPCT và thời khóa biểu-
 -    Hoàn thành tổ chức các đại hội , hội nghi đầu năm.
-         Hoàn thành các báo cáo đầu năm: Danh sách học sinh, giáo viên, báo cáo EMISP.
-         Triển khai thực hiện dạy học môn thủ công theo hướng dẫn của SGD( khối 4 đã chuyển nội dung trồng rau, hoa về theo thời vụ trồng rau, trồng hoa.
-          Xây dựng và tổ chức thực hiện giúp đỡ học sinh yếu.
-         Dự giờ thăm lớp 6 tiết: đ/c Vi 17 điểm; đ/c Hường 18 điểm; đ/c Hồng 18 điểm; đ/c Lục 17 điểm; đ/c Thúy 17,5 điểm; đ/c Vân Anh 18 điểm.
-         Tổ chức HĐNGLL chủ đề vui trung thu thành công tạo không khí vui vẻ cho học sinh.
-         Tổ chức kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi khối 4-5.
-         Học sinh tham gia giải toán qua mạng vòng 2: 1 A; 8 em; 2A 4 em, 2B 2 em; 3A 11 em; 3B 1em; 4A 11 em. 4B 2em; 5B 2 em; 5A23 em.
-         Công tác phổ câp: Hoàn thành vào số đăng bộ và rà soát độ tuổi đang học tiểu học.
-         Công tác thư viện thiết bị: bàn giao thiết bị về tận lớp GVCN bảo quản và sử dụng; cung ứng đầy đủ kịp thời SGK tới HS và GV.
-         Kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
        Tồn tại: - công tác thăm lớp dự giờ còn ít.
2.     KẾ HOẠCH THÁNG 10
   Chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội: 10/10/2010
      
     - Dạy học  đúng, nghiêm túc chương trình theo quy định .
     - Tăng cường kiểm tra chuyên môn như:  Dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc dạy và học      của HS và GV.
     - Tiến hành đăng ký đề tài SKKN. Nộp về PGD ngày 2/10/2010
     - Tăng cường phát hiện và bồi dưỡng HSG các môn, phụ đạo HS yếu.
     - Chấm “ Vở sach chữ đẹp “lần  tháng 10.
     - Thanh tra chuyên môn giáo viên.
     - Tổ chức nghiêm túc KTĐK lần 1
     - Tổ chức học sinh tham gia  giải Toán trên internet .
     - Tổ chức HĐNGLL theo chủ đề.
    - Đẩy mạnh công tác thực tập thao giảng. Áp dụng kỉ thuật dạy học mới tạo tiết học nhẹ nhàng hiệu quả.
    - Bồi dưỡng chuyên môn GV, 2 đ/c  Thanh, Hải Oanh tham gia chọn đội tuyển thao giảng GVDG Tỉnh
   -  Tăng cường sử dụng TBĐD có hiệu quả.
   - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
   - Rà soát số liệu phổ cập, cập nhật các hồ sơ liên quan phổ cập.
   - Hình thành đội tuyển học sinh “nói lời hay viết  chữ đẹp”
                     Văn Sơn, ngày         tháng      năm
          P.Hiệu trưởng


Xem nội dung kế hoạch cụ thể tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn